Kotkaste ja must-toonekure seire 2019

18.02.2020 | Rubriik:

Kotkaste ja must-toonekure seire eesmärgiks on Eestis pesitsevate kotkaste ja must-toonekure arvukuse ja selle muutuste, samuti sigimisedukuse ning peamiste ohutegurite mõju jälgimine. Lisaks pesapaikade seirele kogutakse konnakotkaste ja must-toonekure asustustiheduse ning arvukuse muutuste kohta andmeid püsiseirealadel (loe kotkaste ja must-toonekure seirest pikemalt siit).

2019. a seiretööde raames kontrollis Kotkaklubi kokku 857 kotkaste ja must-toonekure keskkonnaregistris olevat pesapaika, millest 435 ehk 60% kontrollitutest olid asustatud. Enim pesi kontrolliti arvukamatel liikidel: väike-konnakotkal (363 pesa) ja merikotkal (238), vähem kalakotkal (91), must-toonekurel (79), kaljukotkal (68) ja suur-konnakotkal (koos segapaaridega 18 pesa). Konnakotkaste ja must-toonekure püsiseirealade kogupindala oli vastavalt 2942 km2 ja 3706 km2.

Enamikel kotkaliikidel oli tänavu keskpärane pesitsusaasta. Kala-, meri- ja kaljukotka produktiivsus (keskmine poegade arv asustatud pesa kohta) oli täpselt viimase 10 aasta keskmisega võrreldav ning väike-konnakotkal keskmisest pisut madalam. Must-toonekurel oli aga ennenägematult halb aasta ning liigi produktiivsus oli pikaajalisest keskmisest neli korda madalam. Püsiseirealadel hinnati väike-konnakotka keskmiseks asustustiheduseks 2,7 paari 100 km2, kusjuures konnakotkaste arvukus seireperioodi 2009-2019 on stabiilne. Must-toonekurel oli keskmine asustustihedus Mandri-Eestis 0,07 ja Saaremaal 0,52 paari 100 km2 kohta. Must-toonekure arvukus on seirealadel perioodil 2009-2019 püsivalt langenud.

KOTKASTE JA MUST-TOONEKURE PESITSUSTULEMUSED 2019. AASTAL
LIIK PESITSUSEDUKUS PESAKONNA KESKMINE SUURUS PRODUKTIIVSUS ASUSTATUD PESADE ARV
MERIKOTKAS 63% 1,53 0,96 153
KALJUKOTKAS 36% 1,17 0,42 37
KALAKOTKAS 69% 2,21 1,53 54
VÄIKE-KONNAKOTKAS 50% 1,00 0,50 163
SUUR-KONNAKOTKAS 86% 1,00 0,86 7
MUST-TOONEKURG 14% 1,67 0,23 21

Kaitsekorra rikkumisi täheldati seitsmes pesapaigas, mida on vähem kui neljal eelneval aastal. Tänavu leiti kahel juhul kaitsetsoonist ebaseaduslik raie ja ühel juhul toimus seal ehitustegevus. Neljal juhul esines võimalik ajalise liikumispiirangu rikkumine (ATVdega liikumise jäljed), kuid kuna ei ole teada, millal tegevus toimus, jäävad need tõendamata juhtumiteks. Vahetult kaitsetsooni piiri taga fikseerit lageraie 11 juhul ja ehitustegevus ühel juhul.

Vaata kotkaste ja must-toonekure 2019. a seire aruannet siit.