Siis võib loota, et meil hästi läheb, kui kotkad Eestimaa kohale jäävad

Kontakt

Hauka küla, Kanepi vald, Põlvamaa 63406
klubi@kotkas.ee
MAAKONDLIKUD KONTAKTISIKUD


В настоящий момент Коткаклуби насчитывает 29 члена, которых объединяет желание сделать что-нибудь доброе для орлов и черных аистов, чтобы они продолжали быть украшением эстонского ландшафта и в будущем. Так записано и в уставе клуба.


Коткаклуби Hauka деревни, Valgjärve приход, 63406 Пылвамаа
Tелефон +372 5302 1377, e-mail: klubi@kotkas.ee
Eagle Club Hauka village, Valgjärve parish, 63406 Põlva county
Phone +372 5302 1377, e-mail: klubi@kotkas.ee

The Eagle Club is a non-governmental organization whose members have studied, observed and protected eagles for decades. Currently, the Eagle Club comprises 29 members who occupy themselves with research on eagles and black stork and their protection in Estonia.

Kotkaste vaatlemisel ja kaitsmisel Eestis on pikk ajalugu. Esimesed teadaolevad vaatlused pärinevad möödunud sajandi esimesest poolest. Hetkel on 29 tulihingelisemat kotkameest koondunud Kotkaklubisse. Kotkaklubi on 1999.a. loodud vabaühendus.
Eesti Ornitoloogiaühing
Eesti Ornitoloogiaühingu (EOÜ) eesmärkideks on Eesti linnustiku kaitse, uurimine ja tutvustamine. EOÜ asutati 1921. aastal ning alates 2000. aastast on ta rahvusvahelise linnukaitseorganisatsiooni BirdLife International koostööpartner Eestis.

LIFE programm
Programm LIFE asutati 1992. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide rahaliseks toetamiseks. Programmi elluviimist korraldab Keskkonnakaitse peadirektoraat.
LIFE-Nature rahastab:
looduskaitseprojekte linnu- ja loodusdirektiivide ja Natura 2000 võrgustiku ellu rakendamiseks ning looduslike elupaikade ja liikide säilitamisele ja taastamisele

Keskkonnainvesteeringute Keskus
Keskkonnainvesteeringute Keskus on Rahandusministeeriumi alluvuses olev sihtasutus, mille põhitegevuseks on keskkonnakasutusest laekuva raha suunamine keskkonnaprojektide arendamiseks, …

Keskonnaministeerium

Navitrolla…
on tuntud kunstnik, kes oma töödes on väga palju kasutanud looduse motiivi. Navitrolla heategevus-kampaania “Pool saagist kotkale” raames müüdi Navitrolla postkaarte, mille kasumist pool annetati kotkaste kaitseks.

REC Estonia
Käesolev Kotkaklubi kodulehe valmimist on rahastanud REC Estonia. Täname REC-i töötajaid abivalmi suhtumise eest.
Kesk- ja Ida- Euroopa Regionaalne Keskkonnakeskus (REC) on mittetulunduslik organisatsioon, mille missioon on aidata kaasa keskkonnaprobleemide lahendamisele Kesk- ja Ida-Euroopas arendades koostööd valitsusväliste organisatsioonide, valitsuste ja ettevõtete vahel soodustades vaba infovahetust ja avalikkuse kaasamist keskkonna-alaste otsuste langetamisel.

Kotkaklubi tänab järgmisi isikuid, kes on oluliselt kaasa aidanud kotkaste kaitsele:

Enn Koemets – Antsla metskonna metsaülem,
Toomas Jüris – Antsla metskonna metsnik,
Olev Merivee – loodusfotograaf,
Arne Ader – loodusemees,
Randar Türkel – vaba mees,
Kalmer Puusaar – Põlvamaa Keskkonnateenistuse metsaspetsialist;
Rein Arjukene – LKK spetsialist,
Toomas Rennel – talumees,
Mehis Maipuu – metsakorraldaja,
Veiko Kivi – metsakorraldaja,
Ahto Täpsi – metsakorraldaja,
Ain Pettai – Taheva metskonna metsnik,
Rein Lepp – talumees.


Kotkaklubi Hauka küla, Kanepi vald, 63406 Põlvamaa
Tel.: 58 002 869, e-post: klubi@kotkas.ee

Stipendiumi konkursi korraldajaks on Kotkaklubi, registrikood 80081142, aadressiga Hauka küla, Valgjärve vald, 63406 Põlvamaa, e-post: klubi@kotkas.ee.

Stipendiumi eesmärgiks on must-toonekure ja kotkastega seotud õppe- ja teadustöö ning kaitse edendamine. Selle nimel julgustatakse maaomanikke, metsandusega seotud inimesi, jahimehi ja teisi teada andma võimalikest must-toonekure või kotkaste pesadest, st suurtest risupesadest metsas.

Mida toetatakse?

Stipendiumi makstakse nendele isikutele, kelle info põhjal võetakse riikliku kaitse alla kotka ja must-toonekure pesapaik.

Kes võivad taotleda?

 • Kodanikud, kellel on Euroopa Liidu kodakondsus, alaline elamisluba Eestis või kodakondsuseta isiku pass.
 • Kodanikud, kes on leidnud kotka ja/või must-toonekure pesa, ning mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
 • Kodanikud, kellelt saadud info põhjal leiab korraldaja kotka ja/või must-toonekure pesa, mida ei ole kantud Keskkonnaregistrisse.
 • Kodanikud, kes ei ole Kotkaklubi liikmed.

Stipendium

Stipendiumi suuruse arvestamisel kasutatakse liigipõhist lähenemist:

 • Kalakotka (Pandion haliaetus) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Kaljukotka (Aquila chrysaetos) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Madukotka (Circaetus gallicus) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;
 • Merikotka (Haliaeetus albicilla) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Must-toonekure (Ciconia nirga) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;
 • Väike-konnakotka (Aquila pomarina) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 65 eurot;
 • Suur-konnakotka (Aquila clanga) pesa või otseselt pesa leidmisele viiva info eest 300 eurot;

Osalemine

Konkursil osalemiseks tuleb konkursi korraldajale esitada allpool loetletud andmed kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nagu kiri ja või e-post. Kriitilise tähtsusega teadet võib edastada korraldajale ka telefoni teel, sellisel juhul dubleeritakse suuline teade kirjaliku teatega.

 • Leitud pesa asukoht
 • Kotka ja/või must-toonekure vaatlus(koht)
 • Osaleja isiku- ja kontaktandmed

Taotluste menetlemine

Leitud pesad kontrollitakse üle ekspertide (Kotkaklubi liikmed) poolt ja määratakse pesa omanik – kui pesa on asustatud ja pesa asustava liigi määramine on võimalik. Stipendiumitaotluste alusel teeb Kotkaklubi juhatus otsuse stipendiumi väljamaksmiseks. Tulemused avaldatakse Kotkaklubi veebilehel: www.kotkas.eeTeata meile kotkaste ja must-toonekure vaatlustest või pesadest: