Programm LIFE asutati 1992. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide rahaliseks toetamiseks. Programmi elluviimist korraldab Keskkonnakaitse peadirektoraat.

LIFE-Nature rahastab:
looduskaitseprojekte linnu- ja loodusdirektiivide ja Natura 2000 võrgustiku ellu rakendamiseks ning looduslike elupaikade ja liikide säilitamisele ja taastamisel

Must-toonekure ja konnakotkaste kaitse korraldamine Eestis

(LIFE04NAT/ EE/000072)

Projekti kestus:

01.04.2004 – 31.05.2009

Projekti taust

Suur-konnakotkas on Euroopas üks ohustatumaid liike ja Eestis pesitseva 20-30 paari kaitsmine on seega oluline. Must-toonekure arvukus on Eestis viimase kahekümne aasta jooksul vähenenud kaks korda.
Peamised ohud nende liikide säilimisel on:

  • pesitsuspaikade vähesus, kuna loodusliku vana metsa osakaal väheneb.
  • häirimine pesitsusperioodil
  • toitumisalade (luhad, niidud, ojad) seisundi halvenemine
  • avaliku huvi ja teadmiste vähesus.

Partnerid:

Projekti edukaks elluviimiseks teeb Eesti Ornitoloogiaühing tihedat koostööd järgmiste partneritega:

Peamine rahastaja on Euroopa Liidu LIFE-Nature programm. Projekti kaasrahastajaks on Keskkonnainvesteeringute Keskus

Peamised eesmärgid

Projekti peamine eesmärk on tagada ohustatud must-toonekure, väike-konnakotka ja suur-konnakotka liikide püsimajäämine Eestis. Selleks pööratakse peatähelepanu nende liikide elupaikade säilimisele ja loodushoidlikule majandamisele ning üldsuse teavitamine kotkaste ja must-toonekure kaitse vajadusest. Projekti pilootalaks on valitud Soomaa rahvuspark, mille luhad olid kunagi sobivaks toitumiskohaks konnakotkastele. Projekti raames loodetakse taastada luhtade majandamine. Oluliseks töölõiguks on maaomanike probleemidega tegelemine ja üldsuse teavitamine looduskaitse vajadustest.

Oodatavad tulemused:

  • 2800 ha Natura 2000 biotoope (luhad) taastatud ning nende edaspidine majandamine korraldatud tagades suur-konnakotka, väike-konnakotka ning must-toonekure toitumisbiotoopide säilimise pilootaladel.
  • Vähemalt 65 ha metsamaad ostetud riigile
  • Suur-konnakotka, väike-konnakotka ning must-toonekure kaitsekorralduslikud meetmed ellu viidud ning liikide tegevuskavad uuendatud järgmiseks 5 aastaks.
  • Toimiv rahvusvaheline ja siseriiklik koostöö nimetatud liikide kaitse korraldamisel („Kotkakeskus“).
  • Avalikkuse teadlikkus tõusnud Euroopa mastaabis prioriteetsete liikide kaitsevajadustest ja elupaiganõudlusest (kotkad, must-toonekurg) – 10 000 voldikut, 350 lisalehte eramaaomanikele, tutvustav videofilm kotkastest, täiendatud interneti kodulehekülg, 45 seminari + 2 rahvusvahelist konverentsi.
  • Ettepanekud/juhised suur-konnakotka, väike-konnakotka ning must-toonekure elupaikade säilitamiseks eramaadel